Regulamin kąpieliska

Regulamin kąpieliska

 1. KĄPIELISKO JEST ZARZĄDZANE PRZEZ  “DORADO” SP. Z O.O.
 2. OBIEKT CZYNNY JEST OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI W GODZINACH 9:00-18:00.
 3. PRZED WEJŚCIEM NA TEREN OBIEKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM ORAZ INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA.
 4. OSOBY NARUSZAJĄCE PORZĄDEK PUBLICZNY, PRZEPISY REGULAMINU, NIE STOSUJĄCE SIĘ DO ZALECEŃ RATOWNIKÓW I SŁUŻB PORZĄDKOWYCH BĘDĄ USUWANE Z TERENU OBIEKTU.
 5. WSZYSTKIE OSOBY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA KĄPIELISKU SĄ ZOBOWIĄZANE PODPORZĄDKOWAĆ SIĘ NAKAZOM RATOWNIKÓW PEŁNIĄCYCH DYŻUR.
 6. CZERWONA FLAGA OZNACZA ZAKAZ KĄPIELI.
 7. DZIECI DO UKOŃCZENIA 16 ROKU ŻYCIA MOGĄ PRZEBYWAĆ NA TERENIE KĄPIELISKA WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ OSÓB PEŁNOLETNICH.
 8. ZAJĘCIA NA KĄPIELISKU MOGĄ SIĘ ODBYWAĆ GRUPOWO WEDŁUG USTALONEGO WCZEŚNIEJ HARMONOGRAMU.
 9. NA TERENIE OBIEKTU OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ:
  1. WNOSZENIA, PODAWANIA, SPRZEDAŻY, SPOŻYWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH,
  2. WNOSZENIA I SPOŻYWANIA JEDZENIA ZAMAWIANEGO Z DOWOZEM NA KĄPIELISKO,
  3. WNOSZENIA OPAKOWAŃ SZKLANYCH, OSTRYCH NARZĘDZI ORAZ INNYCH PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH,
  4. PRZEBYWANIA ZWIERZĄT,
  5. WSTĘPU/PRZEBYWANIA OSOBOM, KTÓRYCH STAN WSKAZUJE NA SPOŻYCIE ALKOHOLU LUB ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH,
  6. SPRZEDAŻY, WNOSZENIA, PODAWANIA I UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH.
 10. GRUPY ZORGANIZOWANE MUSZĄ MIEĆ CO NAJMNIEJ JEDNEGO OPIEKUNA NA 20 UCZESTNIKÓW, ODPOWIEDZIALNEGO ZA SWOICH PODOPIECZNYCH PRZEZ CAŁY CZAS PRZEBYWANIA NA TERENIE OBIEKTU, PRZY CZYM OPIEKUN  ZORGANIZOWANEJ GRUPY DZIECI I MŁODZIEŻY, BĘDĄCYCH   UCZESTNIKAMI KOLONII/OBOZÓW MUSI PRZY DOKONYWANIU ZAKUPU BILETU LEGITYMOWAĆ SIĘ WYDANYM PRZEZ WŁAŚCIWEGO KURATORA ZAŚWIADCZENIEM O ZGŁOSZENIU WYPOCZYNKU, ZAŚ OPIEKUN INNEJ GRUPY ZORGANIZOWANEJ MUSI LEGITYMOWAĆ SIĘ STOSOWNYM ZAŚWIADCZENIEM INSTYTUCJI, KTÓRĄ REPREZENTUJE, UPOWAŻNIAJĄCYM DO OPIEKI NAD GRUPĄ I PODDAJĄCYM SIĘ WERYFIKACJI PRZEZ PRACOWNIKÓW OBIEKTU, KTÓRZY W PRZYPADKACH WĄTPLIWYCH MOGĄ ODMÓWIĆ UZNANIA GRUPY ZA ZORGANIZOWANĄ. OPIEKUN SKŁADA PISEMNE OŚWIADCZENIE W KASIE OBIEKTU.
 11. ZAJĘCIA NAUKI PŁYWANIA, DOSKONALENIA PŁYWANIA MOGĄ SIĘ ODBYWAĆ TYLKO W OBECNOŚCI INSTRUKTORA PŁYWANIA I RATOWNIKÓW.
 12. ZA BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW JEST ODPOWIEDZIALNY INSTRUKTOR PROWADZĄCY ZAJĘCIA.
 13. OSOBY NIEUMIEJĄCE PŁYWAĆ MOGĄ KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE Z CZĘŚCI “DLA NIEUMIEJĄCYCH PŁYWAĆ”
 14. NA TERENIE KĄPIELISKA ZABRANIA SIĘ:
  1. BIEGANIA PO OBEJŚCIACH, DOJŚCIACH I WPYCHANIA DO WODY INNYCH UŻYTKOWNIKÓW.
  2. WCHODZENIA NA STANOWISKA RATOWNIKÓW.
  3. SKAKANIA Z FRAGMENTÓW KONSTRUKCJI OBIEKTU.
  4. UŻYWANIA SPRZĘTU RATOWNICZEGO DO INNYCH CELÓW NIŻ JEST PRZEZNACZONY.
  5. WRZUCANIA DO WODY RESZTEK JEDZENIA I WSZELKICH PRZEDMIOTÓW OBCYCH.
  6. NISZCZENIA WYPOSAŻENIA.
  7. ZANIECZYSZCZANIA WODY.
  8. LEŻAKOWANIA POZA WYZNACZONYMI MIEJSCAMI.
  9. KORZYSTANIA Z NIECEK BASENOWYCH W ODZIEŻY INNEJ NIŻ STRÓJ KĄPIELOWY, KĄPIELÓWKI LUB BURKINI.
 15. ZABRANIA SIĘ KORZYSTANIA Z KĄPIELISKA OSOBOM, KTÓRYCH OZNAKI ZEWNĘTRZNE WSKAZUJĄ NA:
  CHOROBY SKÓRY, GRZYBICĘ, BRODAWICĘ, RUMIEŃ, RÓŻĘ ITP., OTWARTE SKALECZENIA, CHOROBY ZAKAŹNE, TRUDNO GOJĄCE SIĘ RANY, BRAK HIGIENY OSOBISTEJ, PADACZKĘ, CZĘSTE INIEKCJE DOŻYLNE NA KOŃCZYNACH,  TRUDNOŚCI W ODDYCHANIU, ZABURZENIA RÓWNOWAGI, AGRESYWNE ZACHOWANIA.
 16. OSOBY O NIESTABILNYM STANIE ZDROWIA POWINNY KORZYSTAĆ Z KĄPIELISKA ZE SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚCIĄ, PO KONSULTACJI LEKARSKIEJ.
 17. WSZELKIE SKALECZENIA, URAZY ORAZ DOSTRZEŻONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI NALEŻY ZGŁASZAĆ RATOWNIKOWI.
 18. ZA ZNISZCZENIA, ZAGUBIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU OBOWIĄZUJE ODPŁATNOŚĆ W WYSOKOŚCI 100% WARTOŚCI SZKODY.
 19. DYREKCJA OBIEKTU NIE ODPOWIADA ZA WYPADKI SPOWODOWANE NIEPRZESTRZEGANIEM REGULAMINU OBIEKTU.
 20. SKARGI I WNIOSKI MOŻNA ZGŁASZAĆ W GODZINACH 10:00 DO 12:00 KIEROWNIKOWI OBIEKTU.
Polana Szymoszkowa Pogoda