Regulamin przewozu

 • Regulamin przewozu stanowi część składową umowy przewozowej, i ma zastosowanie przy przewozie osób, ich bagażu oraz zachowania się pasażerów w rejonie kolei.
 • Regulamin obowiązuje od momentu wejścia do momentu opuszczenia terenu kolei.
 • Kupując bilet pasażer zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu.
 • Wykroczenie przeciwko Regulaminowi może pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną.
 • Przedsiębiorstwo eksploatujące kolej linową stosownie do Rozkładu Jazdy, zobowiązane jest do przewozu gdy:

· spełnione są obowiązujące przepisy prawne i warunki Regulaminu przewozu, jak też zarządzenia Przedsiębiorstwa eksploatującego kolej linową, wydane w interesie bezpieczeństwa i porządku,
· przewóz nie jest utrudniony przez okoliczności, na które przedsiębiorstwo nie może mieć wpływu np. złe warunki atmosferyczne

 • Osoby będące pod wpływem alkoholu oraz osoby niedotrzymujące warunków niniejszego Regulaminu lub dalszych zarządzeń wydanych celem zapewnienie bezpieczeństwa i porządku wykluczone są z przewozu.
 • Warunkiem dokonania usługi przewozu jest posiadanie ważnego biletu.
 • Bilet należy kasować oraz przedstawić na wezwanie do kontroli.
 • Za utracony lub uszkodzony bilet nie wydaje się biletu zastępczego.
 • W przypadku nie dokonania usługi z przyczyn leżących po stronie przewoźnika pasażerowi przysługuje zwrot kosztu biletu.
 • Przewoźnik zastrzega sobie prawo nie dokonywania zwrotów wniesionych opłat, gdy do przejazdu nie doszło z przyczyn leżących po stronie pasażera.
 • Pasażerów obowiązuje przed, podczas, i po przewozie, co następuje:
 • · Pasażerowie winni zachowywać się tak, by bezpieczeństwo ruchu kolei i pasażerów nie było zagrożone a porządek i przebieg ruchu nie były zakłócone.
  · Wsiadanie i wysiadanie jest dopuszczalne tylko w przeznaczonych do tego miejscach.
  · Podczas jazdy zakazane jest wyskakiwanie,huśtanie i palenie.
  · Jeżeli podczas jazdy kolej zostanie zatrzymana,to pasażerowie mają się zachowywać spokojnie i oczekiwać na polecenia personelu kolei linowej.
  · Wystawianie lub wyrzucanie przedmiotów podczas jazdy jest zakazane.
  · Pasażerowie przewożący plecaki winni je trzymać na kolanach.
  · Sprzęt sportowy: narty muszą być przypięte do butów narciarskich, snowboardziści muszą mieć wpiętą tylko jedną nogę w deskę (zakaz przewożenia desek w rękach).
  · Po zakończeniu jazdy należy bezzwłocznie opuścić rejon wysiadania we wskazanym kierunku.
  · Pasażerowie winni dokładnie stosować się do miarodajnych zakazów,nakazów i wskazówek, z reguły przedstawionych piktogramami (symbolami),
  · W czasie jazdy pałąk zabezpieczający należy opuścić a nogi trzymać na podnóżkach,
  · Przed wjazdem na stację podnieść kopułę i pałąk zabezpieczający.
 • Dzieci o wzroście poniżej 1,20 m mogą korzystać z przejazdu koleją linową tylko pod opieką osób dorosłych.
 • Pasażer odpowiada za spowodowane uszkodzenia lub zanieczyszczenia obiektów kolei.