Regulamin ośrodka

 1. Wejście na teren Ośrodka Narciarskiego Polana Szymoszkowa jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu korzystania z kolei krzesełkowych oraz zachowania na trasie narciarskiej jak również niniejszych ogólnych postanowień regulaminu Ośrodka Narciarskiego Polana Szymoszkowa. Zakup karty zbliżeniowej oznacza akceptację regulaminu korzystania z karty zbliżeniowej. Treść regulaminów znajduje się w niniejszym ogólnym regulaminie poniżej.
 2. Korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Narciarskiego Polana Szymoszkowa, w tym z kolei krzesełkowej i tras narciarskich możliwe jest wyłącznie w godzinach otwarcia kolei linowych. Godziny otwarcia kolei podawane są na bieżąco na stronie internetowej www.szymoszkowa.pl i na tablicy ogłoszeń.
 3. Osoby przebywające na terenie Ośrodka Narciarskiego Polana Szymoszkowa powinny zachować należytą ostrożność i postępować w sposób niezagrażający zdrowiu, życiu i bezpieczeństwu innych. Należy przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, regulaminu korzystania z kolei krzesełkowych, regulaminu zachowania na trasie narciarskiej oraz regulaminu korzystania z kart zbliżeniowej, szczegółowych zasad korzystania z kolei i tras, stosować się do znaków oraz zaleceń obsługi.
 4. Z kolei linowych mogą korzystać osoby posiadające umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie.
 5. Psy można wprowadzać na teren Ośrodka Narciarskiego Polana Szymoszkowa pod warunkiem stałego nadzoru, a także pod warunkiem stosowania krótkiej smyczy oraz kagańca. Zakazane jest wprowadzania zwierząt na obszar tras narciarskich  w tym kolei krzesełkowej.
 6. Zabronione jest wprowadzanie na teren Ośrodka Wyciągu Narciarskiego Polana Szymoszkowa zwierząt, z zastrzeżeniem pkt 5 wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu ruchu narciarskiego, pozostawiania i wyrzucania nieczystości.
 7. Organizowanie, prowadzenie oraz reklamowanie szkoleń narciarskich na terenie Ośrodka Narciarskiego Polana Szymoszkowa bez pisemnej zgody Dorado sp. z o.o. oraz bez zawarcia umowy z Dorado sp. z o.o. jest zabronione.  W przypadku naruszenia w/w zakazu Dorado będzie uprawnione do naliczenia kary umownej w wysokości 20.000 złotych. Niezależnie od powyższego Dorado sp. z o.o. uprawnione będzie do dochodzenia odszkodowania od podmiotu naruszającego zakaz na zasadach ogólnych.
 8. Naruszenie niniejszego regulaminu, regulaminu korzystania z kolei krzesełkowych oraz zachowania na trasie, regulaminu korzystania z kart zbliżeniowej będzie stanowiło podstawę nakazania opuszczenia Ośrodka Narciarskiego Polana Szymoszkowa, jak również może spowodować odpowiedzialność prawną naruszającego.

 

Regulamin korzystania z wyciągów, kolei krzesełkowych oraz zachowania na trasie narciarskiej.

 1. Zabrania się spożywania alkoholu na trasach narciarskich, a na terenie Ośrodka Narciarskiego Polana Szymoszkowa zabrania się spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi. W razie wątpliwości poczytuje się, że dane miejsce nie jest przeznaczone na spożywanie alkoholu.
 2. Na kolejach krzesłowych i trasach narciarskich zabrania się przebywania w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających. Pracownicy, zarządzający , ratownicy TOPR lub osoby do tego upoważnione mogą odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie kolei krzesełkowej lub trasy narciarskiej osobie, której zachowanie wskazuje, iż znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.
 3. Korzystać można wyłącznie z oznaczonych tras narciarskich. Jazda poza wyznaczonymi trasami odbywa się na własną odpowiedzialność, co uczestnik przyjmuje do wiadomości i na co się godzi. Dorado sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane poruszaniem się przez uczestników ruchu poza wyznaczonymi trasami.
 4. Granice tras narciarskich wyznaczają siatki, chorągiewki i inne znaki ograniczające.
 5. Wstęp na trasy narciarskie możliwy jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się wchodzenia na trasy w innych miejscach. Trasy narciarskie są jednokierunkowe (kierunek wyznaczony jest zgodnie ze spadkiem terenu w kierunku w dół).
 6. Na trasach zabroniony jest ruch pieszy i zjazd na sankach lub na innych przedmiotach, niż narty lub snowboard. Zabrania się poruszania po trasach narciarskich na nartach skiturowych. Na trasach narciarskich mogą znajdować się wyłącznie osoby poruszające się na nartach lub snowboardzie, a także osoby obsługujące koleje.
 7. Przy włączaniu do ruchu należy zachować szczególną ostrożność.
 8. Na trasach narciarskich należy jeździć ostrożnie, nie przeszkadzając innym zjeżdżającym, biorąc pod uwagę możliwości własne i innych oraz warunki pogodowe, jak również dostosować szybkość do powyższych czynników.
 9.  Dozwolone jest wyprzedzanie na trasach narciarskich, jednak zawsze zachowując szczególną ostrożność oraz odpowiednią odległość od uczestnika znajdującego się przed osobą wyprzedzającą.
 10. Zabrania się zatrzymywania w miejscach słabo widocznych (garb, zakręt).
 11. Po wywróceniu należy czym prędzej zejść na pobocze trasy tak aby nie zagrażać pozostałym uczestnikom ruchu.
 12. Na trasach narciarskich obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania się do znaków tam umieszczonych.
 13. Jeżeli na trasie narciarskiej dojdzie do wypadku, każda osoba, która taki wypadek zauważy obowiązana jest zawiadomić odpowiednie służby – ratowników TOPR , obsługę stacji oraz udzielić pomocy poszkodowanemu w takim zakresie w jakim będzie to możliwe biorąc pod uwagę okoliczności, stopień urazu oraz posiadane narzędzia.
 14. Osoba biorąca udział w kolizji winna podać swoje dane personalne, celem ustalenia osób biorących udział w powyższej.
 15. W przypadku braku naturalnego oświetlenia nakazuje się korzystanie wyłącznie z oświetlonych tras.
 16. Osoby do ukończenia 16 roku życia obowiązane są używać na trasach oraz na kolei krzesełkowej kasków ochronnych.
 17.  Na jednym krzesełku mogą usiąść maksymalnie 4 osoby na kolei YAN, oraz 6 na kolei Doppelmayr
 18. Wsiadanie i wysiadanie na krzesełka odbywa się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 19. Po rozpoczęciu jazdy należy niezwłocznie zamknąć poręcz.
 20. Jeżeli kolej krzesełkowa lub wyciąg zatrzyma się w trakcie jazdy należy zachować spokój i czekać na wznowienie ruchu.
 21. Dojeżdżając do stacji końcowej należy podnieść poręcz i opuścić zjazd.
 22. Narty oraz deski snowbordowe w czasie jazdy należy ułożyć równolegle do kierunku jazdy, tak aby nie przeszkadzały pozostałym pasażerom kolei.
 23. Dzieci do wzrostu 1,25 m mogą korzystać z kolei krzesłowych wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 24. W czasie jazdy na kolei krzesłowej zabrania się huśtania, wychylania, zmieniania pozycji siedzącej na inną, otwierania poręczy, z zastrzeżeniem pkt 21, zamiany miejscami z inną osobą korzystającą z kolei.
 25. Wszystkie elementy luźno zwisające (szaliki, sznurki, tasiemki itp.) należy zabezpieczyć przed zaczepieniem się o elementy kolei, krzesełka.
 26. Kolej nie jest przystosowana do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.
 27. Osoby o ograniczonych możliwościach ruchowych oraz z zaburzeniami psychicznymi mogą korzystać z kolei wyłącznie pod opieką opiekuna i na jego odpowiedzialność.
 28. Narty i snowbordy przewozimy na kolei wyłącznie przypięte do butów. Zabrania się przewożenia nart oraz snowboardów trzymanych w ręce.
 29. Zabronione jest przewożenie dzieci na kolanach.
 30. Zabronione jest palenie papierosów podczas jazdy koleją krzesełkową.
 31. Zabronione jest wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów podczas jazdy koleją krzesełkową.
 32. Nakazane jest bezwzględne słuchanie poleceń obsługi kolei krzesełkowych.
 33. Plecaki oraz inne bagaże należy przewozić trzymając je na kolanach.
 34. W przypadku naruszenia jakiegokolwiek punktu regulaminu, w tym w szczególności braku stosowania się do poleceń obsługi, będzie stanowiło to podstawę odmowy przewozu koleją krzesełkową.

 

Regulamin korzystania z kart zbliżeniowych

 1. Posiadanie karty zbliżeniowej jest warunkiem korzystania z  kolei krzesłowych.
 2. Zakupu karty zbliżeniowej można dokonać na terenie Ośrodka Narciarskiego Polana Szymoszkowa.
 3. Karta zbliżeniowa jest ważna przez jeden sezon zimowy, ten w którym została zakupiona.
 4. Zakupując kartę zbliżeniową należy uiścić kaucję, która podlega  zwrotowi.
 5. Kaucja za jedną kartę wynosi  10,00 złotych. Zwrot kaucji następuje po oddaniu karty najpóźniej do końca bieżącego sezonu narciarskiego.
 6. Karty uszkodzone nie podlegają zwrotowi. W takim wypadku Dorado sp. z o.o. uprawnione jest do zatrzymania kaucji.
 7. W sprzedaży znajdują się karty punktowe oraz terminowe.
 8. Kartami terminowymi są karty dotyczące okresu: przedpołudniowego, popołudniowego , jednodniowego, dwudniowego i trzydniowego.
 9. Okres ważności karty terminowej liczy się od dnia jej aktywacji w systemie tj. pierwszego przejścia przez bramkę.
 10. Nie podlega zwrotowi zakup zbliżeniowej karty terminowej która została aktywowana w systemie – dokonane zostało przejście przez bramkę,  (z wyłączeniem zwrotu kaucji, o której mowa w pkt 5). W szczególności podstawą zwrotu nie są warunki pogodowe, wypadki, zdarzenia losowe dotyczącej osoby, która kartę zakupiła.
 11. Karty punktowe podlegają zwrotowi. W takim wypadku zwrotowi podlega kwota, za którą zakupiono niewykorzystane i zwrócone na karcie punkty.
 12. Z jednej karty terminowej może korzystać wyłącznie jedna osoba.
 13. Po przyłożeniu karty terminowej do czytnika bramkowego karta terminowa blokuje się na 5 minut.
 14. Przy bramkach na  koleje znajduje się czytnik kart, który po przybliżeniu do niego karty umożliwia przejście. W przypadku karty punktowej, wraz z przyłożeniem karty do czytnika i poruszeniem bramki zostają pobrane punkty z tejże.
 15. Należy zachować ostrożność przy przykładaniu karty do czytnika, tak aby w przypadku karty punktowej, nie skasować karty dwa razy (nie pobrać z niej punktów w ilości odpowiadającej dwóm przejazdom), dlatego też nie należy zbliżać karty i jednocześnie poruszać bramką.
 16. Przez bramkę, przy wykonaniu jednego otwarcia, może przejść wyłącznie jedna osoba.
 17. Wyłącznie po wczytaniu karty i usłyszeniu dźwięku oraz zapaleniu się zielonych diod można przejść przez bramkę.
 18. Zakup karty jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 19. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie może skutkować przepadkiem punktów oraz uprawnień do przejazdów terminowych znajdujących się na zakupionej karcie, na co korzystający z kart zbliżeniowych wyrażają zgodę zakupując kartę.