Regulamin szkoły narciarskiej i snowboardowej

Regulamin szkoły narciarskiej i snowboardowej

Przed dokonaniem zakupu usług szkoleniowych w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej SZYMOSZKOWA wszyscy klienci mają obowiązek zapoznać się z jej regulaminem, a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodziców lub opiekunów prawnych. Szkoła Narciarska i Snowboardowa SZYMOSZKOWA nie ubezpiecza klientów- sugerujemy aby wszyscy klienci ubezpieczyli się od NNW we własnym zakresie.

 1. Wraz z dokonaniem zakupu usług szkoleniowych Klient zawiera ze Szkołą Narciarską i Snowboardową SZYMOSZKOWA s.c. z siedzibą w Zakopanem 34-500 ul. Krzeptówki 27, umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Lekcje w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej SZYMOSZKOWA można rezerwować osobiście lub telefonicznie.
 3. Należność za lekcje należy uregulować przed rozpoczęciem zajęć wyłącznie w biurze szkoły.
 4. Należność za lekcje zarezerwowane, a nie opłacone należy uregulować najpóźniej 60 minut przed jej rozpoczęciem, po upływie tego czasu lekcja automatycznie zostanie anulowana. W przypadku korzystania z pakietów opłata pobierana jest z góry.
 5. W sytuacji gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania jej. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.
 6. W razie wypadku, podstawą do zwrotu za niewykorzystany kurs lub opłacone wcześniej lekcje indywidualne jest zaświadczenie lekarskie. Aby otrzymać zwrot, informację o zdarzeniu i anulację lekcji lub kursu, należy przekazać osobiście lub telefonicznie do szkoły minimum 120 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 7. Lekcja zakupiona w szkole nie podlega zwrotowi. Zwrot lub przeniesienie na inny termin przysługuje jedynie w przypadku, gdy nieczynne są wszystkie wyciągi na terenie stacji lub szkoła nie może zrealizować zlecenia.
 8. Korzystanie z pakietów odbywa się w ściśle wyznaczonych terminach. Lekcje z pakietu są imienne i nie może korzystać z nich osoba trzecia.
 9. Lekcje z pakietu obowiązują tylko w danym sezonie, niewykorzystane lekcje przepadają a pieniądze nie podlegają zwrotowi.
 10. Klienci szkoły spotykają się z instruktorem w miejscach oznaczonych numerem.
 1. Lekcja w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej SZYMOSZKOWA trwa 55 minut (2h=110 min, 3h=165 min)
 2. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po skończeniu zajęć w wyznaczonym przez szkołę miejscu.
 3. Szkoła może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku, gdy Klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje Klientowi zwrot pieniędzy.
 4. Przed przystąpieniem do lekcji Klient, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest przedstawić pracownikowi biura szkoły lub instruktorowi szczegółowe i prawdziwe informacje dotyczące umiejętności narciarskich/ snowboardowych, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez szkołę.
 5. W przypadku wystąpienia szczególnie niepokojących objawów w trakcie zajęć ( pogorszenie samopoczucia, mdłości, jakiekolwiek bóle) należy zgłosić prowadzącemu zajęcia.
 6. Każdy uczeń na lekcję powinien mieć przygotowany: sprzęt narciarski/snowboardowy, kask narciarski. Zgodnie z ustawą, każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do noszenia w czasie jazdy na stoku kasku ochronnego.
 7. Szkoła nie zapewnia Klientom sprzętu narciarskiego/ snowboardowego, nie odpowiada za jego jakość oraz nie ponosi odpowiedzialności za zgubiony lub zniszczony sprzęt podczas trwania lekcji.
 8. Szkoła wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu lub sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z nie podporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
 9. Każdy wypadek (skutkiem którego poniesione zostały straty na zdrowiu kursanta) na lekcji z instruktorem szkoły SZYMOSZKOWA, musi być zgłoszony do biura Szkoły wraz z zaświadczeniem od ratownika stacji. W przypadku niepowiadomienia szkoły o zdarzeniu oraz nie posiadaniu zaświadczenia o wypadku podpisanego przez osobę upoważnioną przez Szkołę, Szkoła może podważyć autentyczność zdarzenia i nie ponosi odpowiedzialności za niego.
 10. Podczas zajęć Klient korzysta z wyciągów poza kolejnością.
 11. Podczas zajęć instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom- w tym również osobom małoletnim- odpowiednich wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno samego Klienta jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Klienta do wydawanych zaleceń. W takim przypadku wniesiona opłata za lekcję nie podlega zwrotowi.
 12. Każda lekcja odbywająca się poza stacją narciarską Polana Szymoszkowa zobowiązuje Klienta do opłacenia karnetu dla instruktora oraz kosztów transportu. Czas lekcji rozpoczyna się i kończy pod budynkiem szkoły SZYMOSZKOWA.
 13. Klienci szkoły wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w celach marketingowych oraz akcjach reklamowych prowadzonych przez Szkołę SZYMOSZKOWA
 14. Opłacenie lekcji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu szkoły narciarstwa i snowboardu SZYMOSZKOWA
 15. Szkoła narciarska i snowboardowi SZYMOSZKOWA s.c. zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2015 r.
Polana Szymoszkowa Pogoda