Regulamin ośrodka

Regulamin ośrodka

Szanowni Państwo, mając na uwadze bezpieczeństwo klientów naszego ośrodka, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu. Podmiotem zarządzającym ośrodkiem narciarskim jest Dorado Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Polana Szymoszkowa 2, 34-500 Zakopane.

 1. Wejście na teren Ośrodka Narciarskiego Polana Szymoszkowa jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu korzystania z kolei krzesełkowych oraz zachowania na trasie narciarskiej niniejszych ogólnych postanowień regulaminu Ośrodka Narciarskiego Polana Szymoszkowa. Zakup karty zbliżeniowej oznacza akceptację regulaminu korzystania z karty zbliżeniowej, zakup Karnetu Tatry Super Ski oznacza akceptację regulaminu korzystania z karnetu Tatry Super Ski. Treść regulaminów znajduje się w niniejszym ogólnym regulaminie poniżej.
 2. Korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Narciarskiego Polana Szymoszkowa, w tym z kolei krzesełkowej i tras narciarskich możliwe jest wyłącznie w godzinach otwarcia kolei linowych. Godziny otwarcia kolei podawane są na bieżąco na stronie internetowej www.szymoszkowa.pl i na tablicy ogłoszeń.
 3. Osoby przebywające na terenie Ośrodka Narciarskiego Polana Szymoszkowa powinny zachować należytą ostrożność i postępować w sposób niezagrażający zdrowiu, życiu i bezpieczeństwu innych. Należy przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, regulaminu korzystania z kolei krzesełkowych, regulaminu zachowania na trasie narciarskiej, regulaminu korzystania z karty zbliżeniowej, regulamin korzystania z Karnetu TATRY SUPER SKI (w przypadku zakupu), szczegółowych zasad korzystania z kolei i tras oraz stosować się do znaków oraz zaleceń obsługi.
 4. Z kolei linowych mogą korzystać osoby posiadające umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie.
 5. Psy można wprowadzać na teren Ośrodka Narciarskiego Polana Szymoszkowa pod warunkiem stałego nadzoru, a także pod warunkiem stosowania krótkiej smyczy oraz kagańca. Zakazane jest wprowadzania zwierząt na obszar tras narciarskich w tym kolei krzesełkowej.
 6. Zabronione jest wprowadzanie na teren Ośrodka Wyciągu Narciarskiego Polana Szymoszkowa zwierząt, z zastrzeżeniem pkt 5, wnoszenie przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu ruchu narciarskiego, pozostawianie i wyrzucania nieczystości. Na terenie całego Ośrodka zabronione jest palenie papierosów i innych wyrobów tytoniowych, dopuszcza się to jedynie w wyraźnie opisanych i oznakowanych miejscach tabliczkami z napisem – Tutaj wolno palić –
 7. Organizowanie, prowadzenie oraz reklamowanie szkoleń narciarskich na terenie Ośrodka Narciarskiego Polana Szymoszkowa bez pisemnej zgody Dorado sp. z o.o. oraz bez zawarcia umowy z Dorado sp. z o.o. jest zabronione. W przypadku naruszenia w/w zakazu Dorado będzie uprawnione do naliczenia kary umownej w wysokości 20.000 złotych. Dorado sp. z o.o. uprawnione będzie do dochodzenia odszkodowania od podmiotu naruszającego zakaz na zasadach ogólnych.
 8. Naruszenie niniejszego regulaminu, regulaminu korzystania z kolei krzesełkowych oraz zachowania na trasie, regulaminu korzystania z kart zbliżeniowych będzie stanowiło podstawę nakazania opuszczenia Ośrodka Narciarskiego Polana Szymoszkowa, jak również może spowodować odpowiedzialność prawną naruszającego.
 9. Informujemy, iż na terenie Ośrodka Narciarskiego Polana Szymoszkowa prowadzony jest monitoring
  wizyjny, w ramach którego rejestrowane są m.in. wizerunki osób korzystających z tras narciarskich, urządzeń transportu linowego i obiektów Ośrodka. Monitorowanie prowadzone jest dla celów zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników Ośrodka oraz dla ochrony przed kradzieżą, zniszczeniem mienia, agresywnym zachowaniem co stanowi realizację uzasadnionego prawnie interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zapisy z monitoringu przetwarzane są przez okres nieprzekraczający 30 dni do nadpisania.
 10. Funkcjonujący na terenie Ośrodka Narciarskiego Polana Szymoszkowa elektroniczny system SKIDATA
  pozwala na weryfikację użytkowników posługujących się kartami zbliżeniowymi. W trakcie przejść przez bramki rejestrowane są, wyłącznie na potrzeby kontroli uprawnień, zdjęcia użytkownika powiązanego z daną kartą celem uniknięcia wykorzystania karty przez osobę nieuprawnioną, co stanowi realizację uzasadnionego prawnie interesu kontroli i weryfikacji uprawnień (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez Ośrodek. Zdjęcia te po zakończeniu ważności karnetu są usuwane w terminie 31 dni.
 11. Administratorem danych osobowych klientów Ośrodka Narciarskiego Polana Szymoszkowa podawanych
  w związku z zawieraną umową oraz wskazanych w pkt 9 i 10 jest Dorado Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem, KRS 180393. Skontaktować się z administratorem w sprawie przetwarzania danych osobowych mogą Państwo pisemnie na adres: Polana Szymoszkowa 2 34-500 Zakopane lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail: office@szymoszkowa.pl. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce ma prawo uzyskania dostępu do nich oraz do informacji określonych w art. 15 RODO, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, prawo żądania ich usunięcia, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej, oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do wykonania umowy i zrealizowania przez administratora ciążących na nim obowiązkach prawnych związanych z umową. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w rozumieniu RODO, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu umowy.

Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest przed kasami biletowymi oraz na stronie www.szymoszkowa.pl

Regulamin korzystania z wyciągów, kolei krzesełkowych oraz zachowania na trasie narciarskiej.

 1. Zabrania się spożywania alkoholu na trasach narciarskich, a na terenie Ośrodka Narciarskiego Polana Szymoszkowa zabrania się spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi. W razie wątpliwości poczytuje się, że dane miejsce nie jest przeznaczone do spożywania alkoholu.
 2. Na kolejach krzesłowych i trasach narciarskich zabrania się przebywania w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających. Pracownicy, zarządzający , ratownicy TOPR lub osoby do tego upoważnione mogą odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie kolei krzesełkowej lub trasy narciarskiej osobie, której zachowanie wskazuje, iż znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.
 3. Korzystać można wyłącznie z oznaczonych tras narciarskich. Jazda poza wyznaczonymi trasami odbywa się na własną odpowiedzialność, co uczestnik przyjmuje do wiadomości i na co się godzi. Dorado sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane poruszaniem się przez uczestników ruchu poza wyznaczonymi trasami.
 4. Granice tras narciarskich wyznaczają siatki, chorągiewki i inne znaki ograniczające.
 5. Wstęp na trasy narciarskie możliwy jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się wchodzenia na trasy w innych miejscach. Trasy narciarskie są jednokierunkowe (kierunek wyznaczony jest zgodnie ze spadkiem terenu w kierunku w dół).
 6. Na trasach zabroniony jest ruch pieszy i zjazd na sankach lub na innych przedmiotach, niż narty lub
  snowboard. Zabrania się poruszania po trasach narciarskich na nartach skiturowych. Na trasach narciarskich mogą znajdować się wyłącznie osoby poruszające się na nartach lub snowboardzie, a także osoby obsługujące koleje.
 7. Przy włączaniu do ruchu należy zachować szczególną ostrożność.
 8. Na trasach narciarskich należy jeździć ostrożnie, nie przeszkadzając innym zjeżdżającym, biorąc pod
  uwagę możliwości własne i innych oraz warunki pogodowe, jak również dostosować szybkość do powyższych czynników.
 9. Dozwolone jest wyprzedzanie na trasach narciarskich, jednak zawsze zachowując szczególną ostrożność oraz odpowiednią odległość od uczestnika znajdującego się przed osobą wyprzedzającą.
 10. Zabrania się zatrzymywania w miejscach słabo widocznych (garb, zakręt).
 11. Po wywróceniu należy czym prędzej zejść na pobocze trasy tak aby nie zagrażać pozostałym uczestnikom ruchu.
 12. Na trasach narciarskich obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania się do znaków tam umieszczonych.
 13. Jeżeli na trasie narciarskiej dojdzie do wypadku, każda osoba, która taki wypadek zauważy obowiązana jest zawiadomić odpowiednie służby – ratowników TOPR , obsługę stacji oraz udzielić pomocy
  poszkodowanemu w takim zakresie w jakim będzie to możliwe biorąc pod uwagę okoliczności, stopień urazu oraz posiadane narzędzia.
 14. Osoba biorąca udział w kolizji winna podać swoje dane personalne, celem ustalenia osób biorących udział w powyższej.
 15. W przypadku braku naturalnego oświetlenia nakazuje się korzystanie wyłącznie z oświetlonych tras.
 16. Osoby do ukończenia 16 roku życia obowiązane są używać na trasach oraz na kolei krzesełkowej kasków ochronnych.
 17. Na jednym krzesełku mogą usiąść maksymalnie 4 osoby na kolei YAN, oraz 6 na kolei Doppelmayr
 18. Wsiadanie i wysiadanie na krzesełka odbywa się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 19. Po rozpoczęciu jazdy należy niezwłocznie zamknąć poręcz.
 20. Jeżeli kolej krzesełkowa lub wyciąg zatrzyma się w trakcie jazdy należy zachować spokój i czekać na wznowienie ruchu.
 21. Dojeżdżając do stacji końcowej należy podnieść poręcz i opuścić zjazd.
 22. Narty oraz deski snowboardowe w czasie jazdy należy ułożyć równolegle do kierunku jazdy, tak aby nie przeszkadzały pozostałym pasażerom kolei.
 23. Dzieci do wzrostu 1,25 m mogą korzystać z kolei krzesłowych wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 24. W czasie jazdy na kolei krzesłowej zabrania się huśtania, wychylania, zmieniania pozycji siedzącej na inną, otwierania poręczy, z zastrzeżeniem pkt 21, zamiany miejscami z inną osobą korzystającą z kolei.
 25. Wszystkie elementy luźno zwisające (szaliki, sznurki, tasiemki itp.) należy zabezpieczyć przed zaczepieniem się o elementy kolei, krzesełka.
 26. Kolej nie jest przystosowana do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.
 27. Osoby o ograniczonych możliwościach ruchowych oraz z zaburzeniami psychicznymi mogą korzystać z kolei wyłącznie pod opieką opiekuna i na jego odpowiedzialność.
 28. Narty i snowboardy przewozimy na kolei wyłącznie przypięte do butów. Zabrania się przewożenia nart oraz snowboardów trzymanych w ręce.
 29. Zabronione jest przewożenie dzieci na kolanach.
 30. Zabronione jest palenie papierosów podczas jazdy koleją krzesełkową.
 31. Zabronione jest wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów podczas jazdy koleją krzesełkową.
 32. Nakazane jest bezwzględne słuchanie poleceń obsługi kolei krzesełkowych.
 33. Plecaki oraz inne bagaże należy przewozić trzymając je na kolanach.
 34. W przypadku naruszenia jakiegokolwiek punktu regulaminu, w tym w szczególności braku stosowania się do poleceń obsługi, będzie stanowiło to podstawę odmowy przewozu koleją krzesełkową.
Polana Szymoszkowa Pogoda